is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedurende zijn eerste verblijf te Fimterwold trof hem eene zware huisselijke beproeving in het lijden eener geliefde zuster, die ter bestiering zijner huishouding bij hem inwoonde, en maanden achtereen bedenkelijk krank bleef, tot dat zij de taak der zusterlijke liefde moest opgeveu, en daarin door eene jongere zuster werd vervangen. Hij zelf verkeerde van tijd tot tijd in een lijdenden toestand, en meermalen scheen het gevaar van in eene zware ziekte te zullen storten , als het zwaard van Hamodes boven zijn hoofd opgehangen; toch werd hij in staat gesteld zijn werk onafgebroken te verrigten. Wij staan verbaasd over de kracht tot veelvuldige werkzaamheid , welke hij te dezer plaats, in weerwil van eene wankelende gezondheid ontwikkelde. Eene openbare katechizatie, welke weinig nut opleverde, was door hem des zondags avonds in eene Bijbeloefening veranderd, waarin hij de Historische boeken des O. en N. V. behandelde; maar het gevolg hiervan was, dat hij eiken zondag driemaal had te prediken, waarbij zich, gedurende de wintermaanden, dan nog eene weekbeurt voegde. Botjman zelf was bij het terugzien op zóó veel arbeids van dankbaarheid jegens den God zijns levens, voor zóó vele ontvangene ondersteuning doordrongen, en riep het allen toe, die bij het nederdrukkend gevoel van zwakheid, terughuiverdeu voor al het werk, dat hun was opgelegd: Vreest niet, gelooft alleenlijk!