is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Finsterwold, bij het ontvangen van deze benoeming even sterk geschokt en ontroerd was, als hij zich daardoor gestreeld en vereerd moest gevoelen. Groot was zijn opzien tegen de taak, die zóó onverwacht hem werd aangeboden. Een Professoraat in de Oostersche Letterkunde (zóó verklaarde hij later) zou hem te ,dien tijde veel minder met huivering hebben vervuld. Maar zijn schoonvader, de eenige die van de plannen van TJtrecht’s Curatoren reeds vooraf had kennis gedragen, en andere aanverwanten bleven op de aanneming aandringen. Brieven van heringa en olahisse van gelijken geest en strekking moesten het overige doen; en toen hij nog altijd bleef weifelen en dobberen in zijne keuze, sloeg de Leidsche Hoogleeraar iets van dien toon der gestrengheid aan, waarmede EAEEL CAivi.TN had Overgehaald, toen hij den beroemden Hervormer voor altijd aan Genève verbond.

„Het zoude hem” zóó schreef clarisse aan zijn voormaligen leerling „nog op zijn doodbed berouwen, zulk eene goddelijke roeping tot hooger niet te hebben opgevolgd.”

Na een rijp en hoogernstig beraad, door bijkomende omstandigheden nog gerekt of vertraagd, was eindelijk de natuurlijke schroom overwonnen. De beroeping werd aangenomen en dit besluit, met den ingang des j. 1823 aan H. H. Curatoren en de gemeente van Finsterwold bekend gemaakt. Van dit