is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdstip af was de blik op de nieuwe, toekomstige bestemming gerigt, en dagteekende zich zijne ge. woonte, waaraan hij gedurende al de jaren van zijn Professoraat heeft vastgehouden, om eiken dag een gedeelte uit ciceeo , mueetus of een ander der oude schrijvers, overluid in zijne eenzaamheid te lezen en te herlezen. Er moesten echter nog ettelijke maanden verloopen eer het Professoraat kon worden aanvaard. De zóó felle, buitengewoon gestrenge en langdurige winter van 1823 veroorzaakte, dat er vroegtijdig in het voorjaar aan geen vervoer van goederen kon worden gedacht. Eerst den 27“““" April volgde de afscheidsrede over Hand. XX vs. 3G. en het vertrek uit zijne geliefde gemeente van Finslerwold, welke hij met de dankbaarste herinneringen noode verliet.

Het was in den avond van den tweeden Mei, den gedenkdag zijner gelukkige huwelijksvereeniging, dat BOUIIA.N met zijne nog jeugdige Echtgenoot te Utrecht aankwam. De stad en hare bewoners waren aan beiden even vreemd; nooit waren zij er vroeger geweest. Maar dat vreemde werd aanstonds weggenomen of merkelijk verzacht, door het gastvrije onthaal, dat hem ten huize van zijn ouden leermeester PAKEAr bereid was, voordat de ons allen welbekende woning op het Munsterkerkhof werd betrokken. Het doctoraat in de Godgeleerdheid werd terstond lionoris caussa aan den nieuwbenoemden Hoogleeraar opgedragen, die den Mei zijn