is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden, en daarom beleefdelijk weigerde, werd hetzelfde verzoek tot BorMAN gerigt. En deze, welk eene vermeerdering van- arbeid hieraan verbonden was meende zich aan deze taak niet te mogen onttrekken. Zelfs was het hem in zekere mate welkom en streelend, alzoo ambts- en pligtshalve tot eene studie teruggeroepen te worden, waarvoor de liefde in zijnen boezem nog geenszins was verflaauwd, veel minder was uitgedoofd of vergaan.

Gedurende een tijdperk van ongeveer dertig jaren heeft BOU.vtAif de Exegetische lessen -over het O. V. blijven geven, waarin deels voorlezingen werden gehouden over de Hermeneutiek, deels uitgelezene, meest poëtische fragmenten , aan Job, de Psalmen , Jesaija en Jeremia ontleend, behandeld werden. Hoog was zijne ingenomenheid met de dichterlijke voortbrengsels uit den bloeitijd der Hebreeuwsehe letterkunde. Waarlijk welsprekend mogt hij heetcn, als hij over het aesthetisch en verheven zedelijk schoon van Jesaija, den vorst der Hebreeuwsehe Dichters uitweidde. Van eene deutero-Jesaijas wilde hij intusscben niets weten, en het was de meesterlijkste improvisatie , die ik immer in schitterend Latijn van zijne lippen hoorde vloeijen, toen hij ééns op een examen tegen dit gevoelen te velde trok. Eene streelende aanmoediging om volijverig met dit gedeelte zijns werks voort te gaan, was hem in den zomer van 1830 bereid. Pabeau was wegens snel toenemende verzwakking