is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft mogen vieren, waarop de dankbare en in God verheugde grijsaard meer dan twintig of dertig jareu scheen verjongd, en waarvan de herinnering voor allen die deze feestviering bijwoonden , altijd onvergetelijk zal zijn. Voorwaar, wie in boumaït slechts een stroeven of ingetrokken Kamergeleerde had gezocht, hem mogen wij toeroepen: gij hebt hem niet in zijn huisselijken kring, aan zoo menig praetorenmaal, of op dien laatsten en schoenen feestdag gezien !

Niet ten onregte heeft men BOUMAif’s fijnen tact en wereldkennis in den omgang met anderen, ook in het verkeer met zijne studenten geroemd. Dezen trek had hij, hoewel niet in gelijke mate, met den beroemden iiEEiNGA gemeen. Men heeft het daarentegen in hem misprezen, dat hij zóó mild, overmild zelfs in zijne lofspraken geweest is, waardoor hij bij sommigen de verdenking niet heeft kunnen ontgaan, van min of meer tegen de opregtheid te zondigen. Wij zijn gereed dit als eene zwakheid te laten gelden, maar houden het daarvoor, dat hij door zekerenatuurlijke goedhartigheid, welke een vriendelijk woord gaarne voor ieder over had, en bovenal door de overgroote zucht om de apostolische les : „Uwe bescheidenheid zij allen menschen bekend” overal in toepassing te brengen, allermeest daartoe gebragt en gedreven werd.

Buiten de hier vermelde Apostolische vermaning had BOUMAïT zijne geliefkoosde bijbelspreuken, die gedurig ook in het dagelijksche verkeer en in het vertrou-