is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welijke gesprek terugkeerden, zooals: „Wij kennen ten deele„het dwaze Grods is wijzer dan de menschen, en het zwakke G-ods is sterker dan dè menschen „als ik zwak ben, dan ben ik magtig„één dag is er in zijnen toorn en een leren in zijn goedgunstigheid” die te zamen vereenigd, als de getrouwe afspiegeling van zijn karakterbeeld kunnen gelden.

Hulpvaardiger ambtgenoot en een meer deelnemend vriend kan er niet gevonden worden, dan bouman voor zijne jongere ambtgenooten was; steeds bereid hun in alles met woord en daad, met raadgeving en voorlichting ter dienste te staan. Zóó noode hij er toekwam, bij zijn predikwerk, de hulp van anderen in te roepen, of zelfs de aangebodene, half opgedrongene hulpe te aanvaarden, zóó gereed was de hand ter hulpe uitgestrekt. Toen, bij het overlijden van den waardigen vinkb, het vermeerderde werk mijn Collega doedes en mij, dubbel zwaar op de schouderen woog, rustte hij niet voor dat hij voor elk onzer eene akademie-beurt vervuld had ; en met diepe aandoening herinner ik mij hoe hij nog weinige weken vóór zijnen dood, toen een treurig sterfgeval mij en de mijnen in rouw gedompeld had, zijn smartgevoel niet verbergen kon, omdat hij, in den staat zijner zwakheid, onmagtig was in mijne plaats op te treden. En wie riep ooit te vergeefs zijnen raad en zijne hulpe in? Hoe groot is het getal der jongelingen , die zonder hem de bestemming huns levens