is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deu geslagen werden en een mannentaal? op de scliouders werd gelegd, heeft hij ’t bewustzijn zijner zwakte onderdrukt en is begonnen kloek te zijn. Een’ vader herinnerde hij zich niet meer, maar de gedachtenis zijner moeder hield hij in eere, want hij had eene voortreffelijke moeder gehad te kort nogtans, en toen had hij de warme, innige genegenheid van zijn jeugdig gemoed geheel en onverdeeld gewijd aan een gevoeligen, deelnemenden en brommigen oudoom, die hem steeds een legio van scheldwoorden ten beste gaf. Doch toen ook deze hem ontviel, toen hij geene liefde meer te vergeven had, toen geen hand hem meer ter ondersteuning werd toegestoken, maar hij zich overal door lage baatzucht omgeven zag, toen treurde hij dat hij zoo alleen stond, doodsch en akelig alléén, verbrijzeld werd zijn hart, en de bleeke, weemoedige knaap kon reeds heftig zijn tegen de onheuschheid der menschen en sidderen bij de gedachte aan zijn leed. ’t Leven werd een ijsveld voor hem en maakte zijn binnenste koel.

Doch de sombere jongeling werd student: belangelooze vrienden te vinden was eene ongekende weelde, en hen in eere te houden een nooit gesmaakt genot die weelde en dat genot werden al zeer spoedig ’t grootste eigendom van den student. Zoo is de klaplooper mop : klaplooper in den striksten zin , hij maakt dat ge u over ’t overtollige niet behoeft te embarasseren, hij drinkt een anker wijn in ’tjaar,