is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats van het gebouw mochten wandelen, waren alle andere gesprekken streng verboden (Stat. v. 1592). Zij mochten verder niet anders dan Latijn spreken. Daar de Staten echter begrepen dat dit niet zeer bevorderlijk was om hen zuiver Hollandsch te leeren spreken, verhielpen zij dit, naar hunne meening, door de bepaling (Stat. v. 1592), dat er elke 14 dagen in de Nederduitsehe taal moest gedisputeerd worden om deze zoodoende „soeken te verrycken en van alle uitheemse bastaerde en geschuimde woorden te suiveren.” Natuurlijk mocht geen bursaal in eene herberg gaan „om Wijn, Bier of Taback te drincken”, doch nu en dan werd het hun des Woensdags en Saturdags dagen, waarop de professoren geene colleges gaven veroorloofd, zich buiten de stad te gaan verlustigen.

Wanneer een bursaal tegen de statuten zondigde, kon de regent hem met „afhoudinge van Maeltyden” en met huis- of kamerarrest straffen. ’) Hielpen

’) Volgends de statuten van het collegie van 1592 had de regent en onderregent grootere macht om te straffen. «Degene, die door traeghcit, luj’heit of quaed regiment bevonden wort niet genoegsaem te vorderen of tot der studie is of wort onbequaem, sal voor H eerste ten bevele van den Regent en Snhregent gestraft worden met den karteer of andersints ’t haerder discretie.” Het collegie schijnt ook eene afzonderlijke gevangenis gehad te hebben; althands er bestaat een verzoek uit het begin der XVIIe