is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen tijd niet meer zoo afgezonderd als vroeger. Zoo verhaalt ons F. Luca, een Sileziesch edelman die in de 2'’® helft der XVIIe eeuw studeerde, hoe zijne landgenooten in 1666 ter eere van de overwinning ter zee van de Hollanders op de Engelschen op de stadsgrachten varende, en onder de kreet van „Vivant Batavi” een vuurwerk hadden afgestoken, dat door duizenden werd aanschouwd, „Diessnahmen”, schrijft LUCa, „die General Staaten, die TJniversitat und der Stadtmagistraat über die Massen wohl auf, dasz sie drei Tage nachher durch den Rector Magnificus, unserer Schlesischen Hation ein besonderes Danksagungscompliment für die bezeigten Aftectation abstatten Hessen. Man druckete es in die Zeitung und war durch ganz Holland von den Schlesiern viel Bühmens” ‘). He verhouding van de studenten van verschillende natiën verbeterde in het laatst der en vooral in het begin der vorige eeuw hoe langer hoe meer, en studenten uit verschillende landen werden dikwijls de beste vrienden der wereld.

De oorzaak dezer meerdere verbroedering ligt grootendeels in de strenge maatregelen, bijna aan alle academiën en athenaea tegen de nationale studenten-

') Dr. F. LUca, l)er Chronis! Friedrich Lttca. Fin Zeil- und Sittenhild aus der zweiten Hiilfte des sieiensehnten Jahrhnnderts. Fr. a. M. 1854, waarvan eenige fragmenten te vinden zijn in de Gron. Stud.-Alm. v. 1858, pag. 121.