is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat ondertusschen de reden mag zijn, dat een groot aantal jongelui de Sociëteit onbezocht laat, om hunnen tijd door te brengen in koffijhuizen, blijft moeijelijk uit te maken. Doch welligt hebben wij hier met een dier raadselachtige verschijnselen te doen, die zonder oorzaak ontstaan, om weer even onverwacht te verdwijnen.

Van de vereeniging der beide Concerten spraken wij reeds. De voorstellen gingen ditmaal van de Commissien zelve uit, en werden bij beide vereenigingen met groote meerderheid aangenomen. Waren de beide in het afgeloopene jaar gegevene Dames-Concerten luisterrijk, wij twijfelen niet of het Studenten-Concert, vereenigd in 1865, zal er dit jaar geven, die zoo mogelijk nog luisterrijker zullen zijn.

Van Olympia valt weinig anders te melden, dan dat het in het afgeloopen jaar zijn 25 jarig bestaan had kunnen vieren.

Het voor 2 jaren opgerigte Dramatisch Gezelschap Excelsior, gaf in den afgeloopenen winter eene soiree voor de leden, die algemeen voldeed. De leden hopen thands dezen winter, hunne gaven voor het Utrechtsch publiek ten toon te spreiden. Van harte wenschen wij hun op dit plan den besten uitslag.

Wij willen thands met een enkel woord verslag trachten te geven van het onderwijs, zooals dat door de Professoren der verschillende faculteiten, in het