is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ZHG-. zoo vlugtig over de bronnen is heeiigeloopen, dat het ons moeijelijk viel ZHG. op den voet te volgen. Werden vóór de vacantie de oratorische oefeningen, onder de leiding van dezen Hoogl. met veel genoegen, niet alleen door theologanten, maar ook door studenten van andere faculteiten bijgewoond, den 16'*'“ November jl. was het voor velen een aangename dag, toen Prof. teb haak deze oefeningen weder na de vacantie opende met een keurig bewerkte oratie, en door het voortreffelijk voordragen van een door ZHG. vervaardigd dichtstuk.

Als blijk van hoogachting en dankbaarheid, hebben de jongelui den Hoogleeraar een fraai bewerkte lessenaar, voor deze bijeenkomsten bestem.d, cadeau gedaan. Mogten er door de studenten ook in dezen cursus vele vruchten geplukt worden, van de degelijke en grondige critiek van den beroemden dichter.

De colleges van Prof. dobdes werden even als vorige jaren zeer onderhoudend en belangrijk gegeven. De gelegenheid aan de jongelui gegeven, om des zomers somtijds om 7 uur en des winters enkele malen ten 8 uur, de colleges over Theol. Nat.: bij te wonen, is voor velen en vooral voor hen, die een eindweegs te loopen hebben, zeer ongeschikt en onaangenaam.

Het gezelschap qiihtlrid-fta noemt steeds in bloei toe. Waarom ZHG. in het vorige jaar het beter en geschikter vond geene sectie voor de theologanten van het eerste studiejaar op te rigten, en zulks dit