is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 Mei op TJEd. Hoog G-eborenons annonce bijzonder mijne aandacht; gevestigd had, heb ik de Eer TJEd. Hoog geboren te kunnen mededeelen, dat in mijn hotel, dat door de riante situatie en prachtige environs zeer aanbevelenswaardig is, nog slechts weinige apartementen gedurende het zomersaisoen voorhanden zijn. De table d’hóte, die ten 3 Ure een aanvang neemt, wordt eens per week door muzijk opgeluisterd. Het convert is zoo laag mogelijk gesteld; behalve den wijn wordt het berekend tegen ƒ 1,50; logies en dejeuner bedragen ƒ 2,25, benevens eene kleinigheid voor service en bougies. De bediening is altijd zoo accuraat en promt mogelijk, terwijl de omgang met de voornaamste fatsoenlijke familien de recommandatie van mijn hotel overbodig maakt. Hopende spoedig eenig berigt van UEd. Hoog Geboren te ontvangen , blijf ik met het meeste respect en toegenegenheid.

Uwen onderdanigsten Dienaar

D. 17 Mei 1865. K

N“. 3. Van een ongehuwd heer, waarschijnlijk berustende op een misverstand.

Edele dames!

Volgens Uwé’s annonce in de Courant ben ik zoo vrij UEd. een aangenaam en bevallig voorstel te doen, ten einde zoo spoedig mogelijk in overeenstemming te treden.

Daar ik ongehuwd ben, en behoefte heb aan vrolijk gezelschap en gezellig verkeer, bied ik UEd. een