is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Hooger Onderwijs, niet uit het oog zullen verliezen, dat het in stand houden der ütrechtsche universiteit, een der zekerste bakens is om de gevaarvolle togt tot een gewenscht einde te brengen.

Onbevreesd voor bet naderend onweder, dat toen nog ons vaderland uit de verte bedreigende, in den afgeloopen zomer zoo velen van allerlei stand en leeftijd a£in vrienden en betrekkingen ontrukte, begon de maskerade-commissie hare moeijelijke taak, wier aanvankelijke volvoering de algemeene sympathie mogt wegdragen. Haar plan om den S) Intocht van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondiè' in Brugge, en de feesten hij hun huwelijk gegevenf' voor te stellen, werd door de deelnemers, met ééne uitzondering, goedgekeurd, en te oordeelen naar de sierlijk bewerkte costumes zal zij van haren arbeid de schoonste vruchten plukken. Hem, die nauwkeurig verlangt te weten in hoeverre de Commissie, bij de uitwerking van haar plan aan de geschiedkundige voorstelling is getrouw gebleven, verwijzen wij niet naar het speculatie-product van den heer serv.-vas de bruix, maar naar het verslag dat spoedig, op last der Commissie door haren Secretaris bij de H.H. reuers 'en roekhoven zal worden uitgegeven.

Niet minder ijverig bezig was het feest-comité, dat zijne werkzaamheden bijna geheel had volbracht, en reeds aanstalten maakte om de Nieuwe Baan in een luisterrijk feestterrein te herscheppen, toen de spook-