is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog meermalen zullen wij tot ons leedwezen deze tooneelen der smart moeten betreden, doch wenden wij thans den blik elders heen en vestigen wij hem in de eerste plaats op de wereld der Hooggeleerden. Als een verblijdend teeken des tijds vermelden wij, dat ohstetrie en chirurgie voortaan niet meer door een persoon zullen worden ondenvezen, maar verheelen wij tevens onze verbazing niet, dat aan een’buitenlander Dr. A. GUSSEROW is opgedragen de eerste te docéren. Is het peil der medische kennis zóó laag bij ons gezonken, dat aan geen hollandsch geneesheer, aan geen onzer stadgenooten b. v. b. die betrekking kon worden opgedragen, of is het een gevolg der medische wet, dat de praktijk der Doctoren zóó wdnstgevend is geworden , dat deze haar voor geen academischen leerstoel zouden willen ruilen? Het is sleclits aarzelend, dat wij ons deze vraag veroorloven, want wij vreezen niet zonder grond, dat H. H. Curatoren zullen oordeelen dat hun praerogatief is aangerand, maar vooral ook met het oog op de benoeming van de hoeren reinecke en ENGELMANN, mede Duitschers, tot adsistenten aan het scheikundig en physiologisch laboratorium, meenden wij baar niet te mogen achterwege houden.

Den 29. Maart was het vijf-en-twintigj aren geleden dat de Hoogleeraar vreede zijne inaugurele oratie had gehouden. Zijne talrijke leerlingen besloten bij deze gelegenheid hnnnen geachten leermeester een hlijk van hoogachting aan te bieden. Namens hen werd door eene commissie bestaande uit de H. H. Mr. o. van