is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd. De door Dr. snellen voor ons opengestelde toegang tot de skliniek tot herkenning van huidziekten enz,” verruimt de gelegenheid om kennis op te doen.

Wij zagen uit de, voor het hooger onderwijs inderdaad liberaal ingerigte begroeting, dat aan de Hoogeschool ‘2 assistenten voor het geneeskundig onderwijs bestaan; van den een ontvingen wijnimmer onderw’us dan negatief, van den ander nu en dan eenige wenken. Eene regeling zooals o. a. iïi Groningen is voorgesteld en te Amsterdam reeds lang bestaat, zoude de subsidie nuttiger doen gebruiken. Er bestaat tot nu toe een onbezoldigd Assistent op de kraamzaal, die verantwoordelijk is. Zoude iemand aan wien dat vertrouwen geschonken wordt, niet geschikt zyn later de weinige zieken die wij kunnen zien, bij afwezigheid van den boogleeraar zelf te behandelen, of liever, op de behandeling der medici bet oog te houden. Of zijn er welligt redenen, die eene zoodanige regeling minder gewenscht doen zijn?

De Hoogleeraren in de pbilosopbiscbe faculteit gingen O]) denzelfden voet voort met bet geven van bun uitstekend ondemijs. Den buitengewonen boogleeraar E. MULDER brengen wij onzen dank voor zijn college over de beginselen der scheikunde.

Ons is de klacht ter ooi’e gekomen, dat door de aanwezigheid van niet studenten, de studenten zelve