is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls vervelend werd. Geen geleerde die geschiedenis doceert mag de belangrijke feiten onbesproken laten, enkel omdat zij bekend zijn. Hun, die over gebrek aan pragmatiek of wijsgeerige beschouwing der Kerkgeschiedenis klagen, verzoeken wij eens na te gaan wat ZHG. bij de vergelijking van het Christendom der middeleeuwen met de Christelijke Kerk der eerste eeuwen heeft gezegd, of de oorzaken der snelle verbreiding van het Mahomedanisme, vooral in het Oosten, of ’s HG. opmerkingen over den geest der eerste predikers van het Christendom in de Nederlanden; en zoo zij even vlug zijn met hunne pen als met hunne kritiek, meen ik, dat hun dictaat hen hier het best zal wederleggen.

Eene veelvuldig gemaakte aanmerking scheen ons echter juist toe. Velen vonden het jammer dat verleden jaar de martelaars meer afzonderlijk, en niet ter luumer plaatse, bij iedere vervolging werden behandeld, en wenschten over het algemeen wat meer synchronisme. Zoo toch zou men meer een beeld in zijn geheel van de worstelende Kerk in de eerste eeuwen gekregen hebben, en behoefde niet zelf de deelen in elkander te zetten, om een schoon panorama van den toestand dier dagen te verkrijgen.

Een zoo belangrijk deel der Ethiek als de pligtenleer lokte niet zooveel bezoekers naar dit college als men bij zulk een interessant ondenverp had kunnen verwachten. Het is te hopen dat de Utr. Theol. meer van het in praktijk brengen der Chr. Ethiek houden,