is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitweiden. Het college over dogmatiek werd altijd aan onze Academie zeer verschillend beoordeeld. Sommigen blijven nog steeds vasthouden aan eenige der beweeringen van den Almanak van 1864. Hoewel dit college naar wij meenen onze verdediging niet behoeft, spreken toch feiten hier het best, men herinnere zich .slechts de 70ste paragraaf der dogmatiek, om een enkel voorbeeld aan te halen, waar zeker alle antikerkelijkregtzinnigen (!) niet als een man worden beschouwd. Wij danken den Hoogleeraar voor het vuur, waarmede hij steeds voortgaat zijne overtuiging te verdedigen, voor de welsprekendheid waarmede ZHG. zijn gevoelen uit een zet. Waarlijk al deelen niet allen in de gevoelens van ZHG., waar met hart en ziel voor eene overtuiging strijd wordt gevoerd, daar bestaat sympathie voor den strijder. Alleen de vlugheid van spreken, welligt een gevolg van dien ijver, verhindert velen ZHG. geregeld te kunnen volgen.

Het schetscollege, dat, wij weten niet waarom, zelfs niet niet onder de leiding van een’ homileet als Professor van oosterzee kon blijven bloeijen, heeft eene door velen zeer gewenschte voortzetting gevonden op de Practica, waar ZHG., behalve de zaken die daar gewoonlijk besproken worden, ook den Heidelbergschen Gathechisrnus historisch, exegetisch en vooral homiletisch behandelt. Aan de studenten wordt daar gelegenheid gegeven, daarover vervaardigde schetsen aan eene grondige kritiek te onderwerpen. Moge deze zoo nuttige oefening op dat college blijven bestaan.