is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht ook in de gelegenheid worde gesteld met de werken van Fransche en Italiaansche meesters, door een zoo uitstekend personeel vertolkt, kennis te maken. Dit moge moeijelijk zijn, wij achten het toch niet onuitvoerbaar.

Wij wenschen hier ter plaatse, twee zustervereenigingen te herdenken, Apollo namelijk en Excelsior. Beider streven is beoefening der kunst, aan beiden wenschen wij het beste succes. De leden van Excelsior hebben geen gevolg gegeven aan hun voornemen om eene publieke uitvoering te geven; uitstel zij hier echter geen afstel. Het verwonderde ons dat deze vereeniging zoo weinig belangstelling vond bij de jongere studenten.

Van Apollo geldt dit laatste niet. De kracliten nemen hier toe, naarmate de opgelegde taak moeijelijker wordt. De soiree door Apollo’s leden gegeven, voldeed algemeen. Den ijverigen directeur zij hier openlijk onzen dank toegebracht.

Aan Ds. ten kate werd, toen hij hier ter stede zijn wonderschoon dichtstuk »de Schepping” voordroeg, door een aantal jongelui een welverdiend huldeblijk aangeboden. Het zou velen der vereerders van van Ds. ten kate genoegen doen, als zijn jongste product door den uitgever wat goedkooper verkrijgbaar werd ge,steld; waar het nu reeds in veler handen is, zou het in dat geval in aller handen zijn.