is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voor zijne daar door voorbeeld en critiek gegevens wenken zijn wij ZHG. ten hoogste dankbaar.

Prof. VAN oosTERZEE ging voort met onverdeelden ijver en onverpoosde opgewektheid de hem opgedragen colleges te geven.

Het college over Bijbelsche Theologie des N. V. veranderde, ten gevolge van de uitgave van zijne T> Theologie des Nieuwen Verhonds'\ geheel van karakter, doch gelukkig niet in malam partem. Door de uitgave van dit handboek, dat aan de hoorders der lessen over deze wetenschap, de, naar wij hopen nimmer verwaarloosde, gelegenheid biedt, om zich vooraf eenigszins op de hoogte der te behandelen zaken te stellen, wordt de vennoeiende noodzakelijkheid om gedurende het geheele uur te schrijven opgeheven , terwijl de klip van op het bezit van een handboek intedommelen wordt vermeden, door de belangrijke quaesties , die, naar aanleiding der aan het einde van iedere § gestelde vragen, worden behandeld en niet zelden tot aangename en vruchtbare gedachtenwisseling aanleiding geven. Wij aarzelen daarom ook niet te zeggen, dat deze eerste proeve ons verlangend doet uitzien naar de compendia voor de Christelijke Dogmatiek en de Practische Theologie ons onder eene, naar wij meenen reeds vervulde voorwaarde (Zie voorr. Theol. d. N. V.) toegezegd.

Het college over Practische Theologie handhaafde zijn ouden roem; op boeiende en belangwekkende wijze weiden de verschillende onderdeden