is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant’s »Kritik der reineii Vernnnft” verdiende Ijelangstelling zal vinden.

De Hoogl. BiiiLL gaf geregeld zijne colleges en o. a. een belangrijk histori.sch-critiscli overzicht over de verschillende genres van stijl. Hoewel over het geheel de opkomst der jongelui heter was dan in het vorige jaar, doet het ons toch hij voortduring leed, dat er van ZHG.’s belangrijk onderwijs geen meer geregeld gebruik werd gemaakt. Alleen een geregeld volgen zijner lessen toch kan ZHG.’s onderwijs naar waarde leeren schatten en blijvende vruchten afwerpen.

Prof. ROVERS zette zijn uitgebreid onderwijs in Antiquiteiten en Historie met onvermoeiden ijver voort. Zijne richting bij dit onderwijs is er i tisch, althans zoo men, gelijk wij doen, hier onder verstaat, een getrouw en oordeelkundig gebruik van alle fontes en kennisneming van ieders meening, en conservatief, in zooverre hij er zich steeds voor wacht, om in zijn onderwijs optenemen, wat enkel hypothetisch en subjectief is.

Prof. v.\N HERWERDEN gaf een voor Grieksche en Latijnsche Grammatica en taal hoogst belangrijk college. Op ZHG. rust de zware taak om, bij ’t overwicht dat de natuur-wetenschappen dreigen te verkrijgen, do liefde voor de klassieke litteratuur , welker vormende invloed door onze vaderen zoo lioog werd geschat en door niemand ongestraft wordt miskend, optewekken en levendig te houden; iets wat natuurlijk alleen kan geschieden