is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door eene waarlijk aesthotisdie waardeering en aanprijzing van het critisch-grammatisch verklaarde.

Het is ons niet onbekend, dat sommigen, vooral Litteratoren ais zoodanig, van meening zijn »dat »ZHG. te worstelen heeft, even ais zij, met eene on»geiukkige regeling van het Hooger Onderwijs, die »hen doet uitzien naar de Nieuwe Wet. De verwijde»ring van de Litt. Prop. studiën” zoo redeneeren zij, »zou bij de inrichting der Latijnsche scholen op ruismero schaal een weldaad zijn, daar de tegenwoordige «toestand eene ongewenschte vereeniging van Litte«ratoren en Propaedeutici ten gevolge heeft, die ook «dikwijls bij de examina tot moeielijkheden, èn voor «de Faculteit èn voor de jongelui onaangenaam, aan«leiding geeft, terwijl zij de Litt. colleges zooals die «aan Philos. en Med. zijn voorgeschreven (liever: zooals zij in de praktijk ge worden zijn,) zonder eenig «nut vinden, om alle welke redenen zij naar eene nieuwe »regeling van het H. O. verlangen, die aan den oenen «kant het Academisch onderwijs doe inkrimpen en aan «den anderen kant vermeerdering geve van zulke studie»vakken, die noode in deze faculteit worden gemist.”

Wij meenden deze getuigenis, ons van eene achtenswaardige zij de medegedeeld niet onvermeld te mogenlaten, en hoewel wij gaarne aannemen, dat er bij de inrichting van het onderwijs in de Litt. faculteit veel valt te verbeteren, doet ons toch de voorgestelde maatregel te zeer denken, aan het radicale: «das .Kind mit den Bade ausschütteln'’, dan dat wij dien wenschelijk zouden