is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den maskerademarscli van j. c. fesell Jur. Stud, , zeer verdienstelijk uitvoerde. Na ailoop van deze soii'ée musicale was er muziek op de studenten-sociëteit. Een enkel woord over liet feestterrein in de Nieuwe Baan , dat welwillend was afgestaan door de regeerin" onzer stad. De zaal was prachtig gedecoreerd, met bloemen rijk versierd en uitnemend voor een danszaal geschikt, en, waarlijk! betooverend was de indruk, die het geheel, bij schitterende verlichting, maakte. En zoo we hier niet de feestcommissie *) de welverdiende hulde en eere brachten, ons verslag zou den stempel van onvolledigheid, ja van ondankbaarheid dragen. Dat de feesten zoo naar wensch zijn afgeloopcn, zoo geheel ieders goedkeuring hebben weggedragen , dat danken wij voor een groot deel aan ’t feest-comité.

Dinsdag morgen brak aan: het glansrijk middenpunt onzer feesten was daar. De matinee musicale op ’t feestterr-ein was slecht bezocht; de meeste menschcn waren in de stad gebleven en wachtten daar met verlangen, met ongeduld het uur af, waarop de gecostumeerde optocht zich in beweging zoude zetten. Deze stelde voor: »De Intocht van M.txiMiLiA.VNvan OOSTENRIJK en MARIA VAN BOURGONDië te BRUGGE in Augustus 1477, en de feesten bij die gelegenheid gevierd.” De volgende orde was bij den trein in acht

*) Deze commissie bestond nit de H. H. kerdijk, pietermaat, LANGEVEI.D, VRÏESENDOBP, C. 11. VAN TIENIIOVEN, lIARTINGj J. M. LUDENj cn R. de BEAUrORX.