is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de compagnie, in tegenwoordigheid van alle autoriteiten, werd uitgeroikt. Naar die heschrijving verwijzen wij dan ook den belangstellenden lezer. Hij zal uit haar zien, hoe hooge waarde aan dit geschenk werd gehecht en voorzeker te recht door haar, van wie het afkomstig was en door hen, aan wie het werd geschonken.

De beide Concours, die, sedert w’ij het vorige verslag schreven, hebben plaats gehad, gaven aan deelnemers en toeschouwers algemeen genoegen. De gunstige afloop en de talrijke bewijzen van bekwaamheid in het schieten, zelfs onder ongunstige omstandigheden, bij die gelegenheid afgelegd, doen verwachten, dat de naam van tirailleur-compagnie spoedig met recht aan het vrijcorps kan worden gegeven.

Veranderingen in het Bestuur en wijzigingen der wet gaan wij met stilzwijgen voorbij. Alleen merken wij op, dat volgens besluit der vergadering voortaan ook werkende leden voor zooverre zij zich tot schijfschieten bepalen worden aangenomen, die zich geen uniform wenschen aanteschaffen.

Wij hopen, dat aan den wensch van vele leden om in dit jaar, hetzij vóór ot na de vacantie, eenige dagen op de heide te campeeren, gevolg zal worden gegeven. Het kan niet anders dan nuttig zijn het militaire leven ook van die, misschien minder aangename, zeker minder gemakkelijke zijde te leeren kennen.

De leden van het Vrijcorps danken den bloei hunner vereeniging aan den instructeur, die met onwan-