is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

band met de hoogleeraren dan in eenige andere faculteit; dikwijls b. v. gingen de Leidsche Medici met hunne hoogleeraren in de botanie botanische wandelingen in Hollands duinen maken *).

Doch reeds genoeg hebben wij aangetoond dat er over het algemeen niet veel gestudeerd werd, om verder in dit stuk met een gerust hart over studie te kunnen zwijgen.

In het laatst der vorige eeuw kwamen, volgends GRABNER, de meeste studenten op hun 15'“’of aar aan de academie; in vroegeren tijd dikwijls nog veel jonger. Hugo de Groot oefende op zijn 16'“’jaar reeds rechtsgeleerde practijk uit. Hooft had op zijn 17‘'“ jaar te Leiden zijne studiën reeds voleindigd. Mauricius verhaalt in de voorrede van zijn blijspel dat hij op veertienjarigen leeftijd, terwijl hij te Leiden student was, reeds een kluchtspel gemaakt had. In de Leidsche statuten van 1631 vindt men eene afzonderlijke bepaling voor studenten beneden de 16 jaar; deze mochten nog geen eed van getrouwheid doen, maar moesten »onder handtaslinge” beloven, gehoorzaam te zijn aan de statuten j-).

Even oud als de academies zijn, is ook bijna

*) (de parival) Les Délices de la Amst. 1685, p, 67.

t) Volgends de statuten van het Leidsche StatencoUegie van 1593 moest men 14 jaar, volg. die van 1631, 17 jaar oud zijn om opgenomen te kunnen worden.