is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1868, 1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarenboven zij werd door vele studenten als eene zaak van niet weinic; gewicht beschouwd. Wij zullen ons echter hoofdzakelijk bij de kleeding der vorige eeuw bepalen. Trouwens wij zouden van de 'l6'*“ en eeuw weinig meer kunnen vermelden dan hoe de adel en burgerstand destijds gekleed was; omtrend de studentenkleeding is ons toch niets bijzonders bekend. Ik meen echter recht te hebben tot de uitspraak dat de nationaliteit der studenten ook aan de kleederdracht merkbaar was. Eerst in het laatst der 17““ eeuw begon de Fransche smaak een overwegenden invloed te krijgen en namen de aanzienlijke lieden dien ten gevolge overal eene meer eenvormige kleeding aan. In de vorige eeuw waren de nationale kleederdrachten echter zeker nog niet geheel van onze academies verdwenen: zelfs in onze dagen toch kan men te Utrecht den Hongaarschen student aan zijne kleeding herkennen. Ook de faculteit, waarin men studeerde, oefende invloed uit op de kleeding; zoo achtte men het b. v. niet gepast dat een theologant zich in te weelderige burgerkleeding tooide. In een brief van 18 Mei 1608 beklaagt de regent van het Leidsche Staten-Collegie zich over een student, die voor rekening der O. I. Compagnie in dat Collegie studeerde, »dat hij niet als een student der theologie gekleed gaat; maar met zijde en fluweel, even als een rijk Spaansch of Portugeesch koopman” ‘).

*) De Navorscher 1864, pag. 294,