is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1888, 1888

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

giovane, che ha seco come cappellano e segretario il preteso Vescovo Suffraganeo di Haarlem (nè l’Arcivescovo, nè I’altro Suffraganeo iinaginario di Deventer ha seco alcun Ecclesiastico, che serva di segretario o d’altro) e finalmente ei si aggiunga un altro sacrilego sacerdote estraneo, che esercita I’uffizio di professore di Theologia nel loro collegio, e si avra il N". totale di 36 sacerdoti, compresivi anche i 3 Vescovi che costituiscono I’intero clero della Scismatica Ohiesa. A questo N“. poi di sacerdoti aggiungendovi, riguardo ai giovani iniziati ne’ sacri Ordini e che sono educati nel Collegio, il N°. di 3, ne risulta che tutti gl’individui, e Vescovi e sacerdoti e chierici, del corpo ecclesiastico sono solamente 39.

Eelativamente alli membri del preteso Capitolo Metropolitano è da osservarsi, che non formano essi un corpo separato, poichè tutti sono pastori, e per conseguenza si trovano inclusi nel surriportato N". de’

staat, en een jeugdig priester, die als kapellaan en secretaris van Haarlem’s voorgewenden bisschep fungeert, (B) en wanneer men eindelijk nog een anderen heiligschennenden priester uit het buitenland mederekent, die in hun college een professoraat der godgeleerdheid waarneemt, dan komt men, met inbegrip tevens van de 3 bisschoppen, tot eene totaalsom van 86 priesters, die den gezamenlijken clerus uitmaken der schismatieke kerk. Wanneer men dan bij dit aantal priesters nog 3 jongelieden mederekent, die eenige H. H. Wijdingen hebben ontvangen en in hun college worden opgeleid, dan krijgen we als eindresultaat, dat het getal van alle personen, bisschoppen zoowel als priesters en clerici, die de geestelijkheid uitmaken, niet meer bedraagt dan 89.

Aangaande de leden van het voorgewende Metropolitaan-kapittel dient te worden opgemerkt, dat deze allen pastoors zijn en dus geen afzonderlijk lichaam uitmaken, zoodat ze reeds onder het bovenvermelde aantal priesters zijn medegerekend. Yoortdurend en ook thans nog houden zij zich op dezelfde wijze staande als in