Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere ed a esservi anche semplice Paroco, e che fd sacrilegamente consecrato nello scorso 1805 dal falso Metropolitano a Utrecht. Risedendo Egli in un luogo, che è sotto la pretesa giurisdizione del medesimo falso Arcivescovo, questi gli accordó facilissimamente ogni facoltè, per potere esercitare Ie funzioni episcopali ne’ casi dl blsogno e supplire per lui. Vive similmente ex oblatis; conduce lo stesso tenor di vita nell’ esteriore come gli altri due collegbi, nè ba bisogno di aver seco alcun sacerdote in ajuto del suo sacrilego ministero. È oriundo d’una famiglia eguale a quelle de’ due altri e potra eontare di etd anni 60 incirca. È nella stessa linea di scienza ancora.

Le sacrilegbe consecrazioni di questi tre falsi Vescovi si sono fatte coll’ assistenza de’ loro curati in luogo di due Vescovi, e si seguiteranno a far sempre cosi, cbe lo Scisma deplorabilmente perdura. Non potendo

resideeren en het gewone pastoorsambt uitoefent; eindelijk, dat hij in het vorige jaar 1805 te Utrecht op heiligsohennende wijze door den valschen Metropolitaan geconsacreerd werd. Daar hij op eene plaats resideert, die onder de voorgenoemde rechtsmacht van dezen valschen Metropolitaan behoort, verleent deze hem, zonder ooit de minste moeielijkheid te maken, algeheele volmacht, om in geval van nood de bisschoppelijke functies uit te oefenen en zijne plaats te vervangen. Deze bisschep leeft eveneens ex oblatis en voert dezelfde uiterlijke levenswijze als zijne beide andere collega’s. Ook heeft hij niet de minste behoefte, om een anderen priester als medehelper in zijne heiligschennende bediening bij zich te hebben. Hij is van eene soortgelijke familie afkomstig als de beide anderen; zijn leeftijd zal ongeveer 60 jaar bedragen en ook zijn wetenschap bereikt hetzelfde peil als die der overigen.

De heiligschennende consecratie’s dezer drie valsche bisschoppen geschiedde met assistentie van hunne pastoors in plaats van twee bisschoijpen. In het vervolg zullen zij wel dezelfde wijze van doen voortzetten, zoodat het schisma helaas blijft voortduren. Daar zij

Sluiten