Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si permetterebbe dal Governo Batavo. Debbono tutti frequentare la scuola publica cbe è in Amersfort, come in tutte Ie altre citta dell’ Ollanda per la lingua latina e belle lettere, lo cbe fanno i figliuoli aucora de’ Oattolici senz’ alcun pericolo rapporto alla religione non potendosi sn tale articolo parlare da’ maestri.

§ 3. Ha il collegio molte rendite, avendo molte ed ottime fondazioni o in biglietti di banca, o in altri beni stabili, cbe non si possono sapere in ispecie, nè nel loro preciso quantitativo, interessando molto i refrattarii il tener tntto ocoulto. Qneste fondazioni ancora annesse esclnsiTamente al solo collegio si sono proenrate per Ie somme cospicne di denaro, cbe ne’ tempi scorsi ricevevano essi refrattarii di ütrecbt da’ loro riccbi fantori cbe erano in Francia; e per i legati eziando lasciati da alcnni loro riccbi paroccbiani a favore di esso collegio parimenti. Molti fondi di biglietti di

zou door de Bataafsche regeering niet worden toegelaten. Evenals in al de overige steden van Holland moeten allen te Amersfoort voor de Latijnsche taal en fraaie letteren de openbare school bezoeken en hetzelfde doen ook de Katholieke jongens; daar de leermeesters echter niet mogen spreken over religieuse punten, ontstaat daaruit voor den godsdienst geen enkel gevaar.

§ 3. Het college bezit aanzienlijke inkomsten, want het heeft talrijke en beste fundatie’s, die hetzij in bankbiljetten, hetzij in andere vaste goederen zijn belegd. Bijzonderheden daarover of de juiste hoeveelheid daarvan kan men niet te weten komen, daar de weerspannigen zulks met alle zorgvuldigheid verborgen houden. Ook deze fundatie’s, welke uitsluitend aan het college toebehooren, zijn verkregen door de aanzienlijke geldsommen, welke de Utrechtsche weerspannigen eertijds van hunne rijke begunstigers in Frankrijk hebben ontvangen, alsmede door de legaten, die ook door hunne rijke parochianen eveneens ten voordeele van dit college werden nagelaten. Ook werd helaas tot de vermeerdering der inkomsten.

Sluiten