Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in generale, che sono in tutto l’intero territorio della Republica Ollandese, il N“. de’ sacerdoti Cattolici delle stazioni o cbiese, dell’ anima, che vi sono addette, si accrescerebbe talmente, che tutto il corpo della Chiesa scismatica di Utrecht, il quale si disse non essere che un piccolissimo punto a confronto delle sole Missioni propriamente dette Ollandesi, svanirebbe affatto, nè piü sarebbe percettibile.

i«) Lo stesso attuale scismatico e preteso Arcivescovo di Utrecht forni un altra occasione perchè sempre piü si rendesse palese e nota nel publico la istoria del loro scisma e la loro ostinata ribellione contro la S. Sede. Non sara fuor di proposito riferire qui succintamente il fatto. Quando passó agli eterni riposi il gran Pio VI di gloriosa memoria, fece il suddetto scismatico una circolare, per cui annunziava a’ suoi pretesi sudditi la morte del Somnio Pontefice (che diceva aver egli appresa per Ie gazzette) raccomandando Ie preghiere per I’anima del defonto, e per I’elezione del successore. In simile circolare non tralasció di aver I’audacia di parlare un poco contro la sacra persona del defonto, che era ammirato in Ollanda sommamente anche da tutti gli Acattolici, e di vomitare un po del loro veleno contro la corte di Roma. Con somma segretezza se ne facevano distribuire gli esemplari ai solo loro aderenti, e si teneva ben celata nel publico; ma alta fine un laico loro settario ne parló con un Cattolico. Trovandosi a quell’ epoca in Utrecht

gemaakt om de volgende reden; wanneer er sprake ware van al de Missiën in het algemeen , welke zich over geheel het gebied der Hollandsche republiek bevinden, dan zou het getal der Katholieke priesters, statie’s of kerken en daartoe behoorende zielen in zulk eene mate toenemen, dat geheel het lichaam der Utrechtsche schismatieke kerk, hetwelk wij, in vergelijking met de lijke Hollandsche Missiën alleen, een onbeduidende punt hebben genoemd, eigenlijk geheel verdwijnen en niet meer waarneembaar^z^n^

De Tegenwoordige schismatieke en zoogenaamde aaHßÉsschop van Utrecht gaf eene andere aanleiding, dat de geschiedenis van hun schisma en hunne hardnekkige rebellie tegen den H. Stoel meer en meer ontmaskerd en ond|i het publiek bekend werd. Het zal niet ondienstig zijn, dit feit hier in he| hMfc fc vermelden.

Toen de groote Plus VI roemwaardiger gedachtenis in de eeuwige rust was overgegaan, vaardigde de bovengenoemde schismatieke (aartsbisschop) een circulaire uit, waarin hij aan zijne voorgewende onderhoorigen het overlijden van den Paus (hetwelk hij volgens zijn beweren uit de nieuwsbladen had vernomen) mededeelde en de gebeden verzocht voor de ziel van den overledene en voor de keuze van diens opvolger. In dezelfde circulaire schaamde hij zich niet voor de stoutheid, om over de heilige persoon van den overledene, die in Holland ook door alle niet-katholieken buitengewoon werd bewonderd, smalende uitdrukkingen te bezigen en om zijn venijn tegen het hof van Rome uit te spuwen. In het grootste geheim lieten zij de exemplaren daarvan onder hunne aanhangers alleen verspreiden en voor het publiek werden ze zorgvuldig

Sluiten