is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

absolutie vau de instantie ende aengaende bet tweede tot renvoy ten Lantrecbten, oock cum expensis; mede gesien de solutien met allen overgeleyden scbijn ende beschijt:

’t Voors. Hoff nae conclusie ende rechtsbegeerte van (de) partijen, op alles gelet waerop te letten stonde, doende recht stelt de(n) gedaegde aengaende ’t recht van collatie van dien buiten proces, ende betreffende het tweede lith van ses mergen gelegen tot Beest in den Wormcamp, rejectiert die geproponierde exceptie ende ordonniert den gedaegden ten principalen t’ antwoorden ; de costen tot uytdracht der saecken refererende.

Aldus gedaen ende gepronuntieert in den Hove Provinciael van Gelderland t’ Arnhem den 19 Julij 1623.

(Voor afschrift get.) O. Enöblbn.

16^57.

Wij meenen dat de hiervermelde vicarie in dezelfde betrekking staat tot het Lage Huis te Beesd, als de boven besprokene tot het Hooge Huis. Van eerstgenoemd Huis vinden wij vermeld, dat het in 1442 te leen werd gegeven aan Walraven Pieck Gijsbertszoon; in 1493 was het vererven op Oosten Pieck, die in 1515 werd opgevolgd door Walraven 11, in 1553 door Walraven Hl, in 1595 door Costen 11, in 1635 door Walraven IV en in 1665 door Hendrik Pieck, allen zonen de een van den ander en tevens heeren van Wolfsweerd. ’) In 1722 orf Catharina Pieck het Lage

1) Dit laatste heeft A. Rademaker, die in 1719 het Lage Huis afteekende, in dwaling gebracht, zoodat hij aan dit huis den naam van «Wolfswaert» gaf. Het Kabinet van Nadert, en KL Oudheden, VIII hl. 116, De Tegenw. Staat van Gelderl. hl. 301/2 en t>. d, Aa, Aardrijksk. Woordenb. hebben deze dwaling voortgeplant. Onder Beesd is geen huis of erf Wolfsweerd bekend, dit ligt bezuiden Wageningen aan den Rhijn.