is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O pten 10 Jamiarij 1588. Die Eegierders resolueren, dat die comissarissen opt opsyen van carren bijde cowueten bestellen sullen een ander carré (huyre) tot laste van coïeueten buyre, soe wanweer die van conuete baer carré nyet en senden en geen oerlof van borgermeei/ers en vertbonew te hebben.

Die Regierders resolueren dat die vande capittele en vycarissen sullen bestellen een carré opte fortificatie.

Die Regierders comraittere Jacob Petersz. en Frederik Ram omwe een paer carren te liuyren, omwe tot laste van staet en dander tot laste van capittel ofte incomen van sint Joriskerck en vicarissen volgens die quotisatie eertyts gemaeckt.

Die Eegierders resolueren datmen sal denunciere» den arme» en andere inde co»uete» wonen<?e te yertrekke» en te versyentegen mey toecomende.

Jan van Acbteuelt en Willem Dirxz. worden gecomitteert om»»e by aduys van cameraer Sint Agnytekerck en baer spinhuis te laten repareren en bequaem te maken tot woningen.

Kerckm&esiers van Sint Jorislierck.

Thomas Jansz. boeckbouder.

Peter Petersz.

Gerryt van Herdeuelt adiunct.

Opte 25 Janna rij 1588. Die Eegierders van Amersfoert resolueren opte verscryuinge van state» aengestempt tegen den 26 deser maent en eerst opt 10 2stikQ\ verstaan dat die oude pastoren nyet wesende van gereformeerde Eeligie beboeren worden gedestitueert en daarmede die predicanten van gereformeerde religie onderhouden worden, en nopende die debitis datmen die beboert te verlenen, en dat die predicanten