Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hans van Bercli en daar te blyue» totdat die betalinge geschyet sal syn.

Policye den 26 Ma ij 1589. Jacob Jacobs verclaert hem sterck te makew voor de broederschap van Sint Hubert om we te betale seuen of acht dage» daernae onbegrepen.

Opt versouck van Peters Peters als van broaders van heylig geest wort dieselue Peter uytstel verleent tot Sint Jacob mits alsdan te betalen.

Te scryue» aen procurator van Sint Jan dat hy alhyer cowpt residere» op pene datme» tege?i hem sal procedere)4 volgen«/e placcaten.

Die Regierders ordonweren dat die prior sal make» syn cowuetualen te comew inde stadt op pene dat die alimentatie sal toegeslagea worden.

Den 29 Ma ij, 1589. Die vande Magistraet ordonneren den prior van Marienhoef te betalen hondert daler op pene van op morgen geexecuteert te worden.

Die van magistraet ordonneren Peter van Dauelaer onrfanck van conuente te betalen hondert en vyftich gulden aen handen van scryuer van capiteyn Villers in hetalinge van ?

Den 5 Junij, 1589. Die Regierders gehoert trapport van Bartholomeus Rycxz., Ooenraet Fransz., Geert Andriesz. en Thomas Jansz. commissarissen nopende die cortinge van hruyckers van van capelle als Ariaen Vogeler, Willem van Lyener, Aert van Raesuelt, die mombers van za. Gysbert Cornelisz., van vyer jaereM, tleste verschene?» Martini et Petri lestleden, Resolueren dat die bruyckers sullen corten opte vyer jaere» pachts int geheel een jaer en een vyerdel jaers pachte» en betalen aen handen vanEuert Segers.

Sluiten