Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datuwz areuo Y)omixi\ MCCC nonagesiwo sexto, die beati Patri ad Catbedram.

Naar het oorspr. in het arch. van Berne, met zegel in groen was, waarop een hartvormig schild met drie kronen , gedragen door een Engel.

Een andere quitantie van 22 Februari 1399 (Catbedra Patri) is van denzelfden inboud, uitgenomen dat daar het Trichtsch pond voldaan werd „per manws discreti viri magwiïri Gherlaci Johawnis de Dordraco, clerici.”

utrecht, 2 Maart 1425.

Andere quitantie van Sint-Salvator.

Allen den ghenew die desen brief zeilen zien of horew lesen doe ic verstaen Andries // Veer, canonic tOudemunster, tütrecht, &nde vicarius eens eersame» mans, heren Peters // van den Steyne, proefst der kerke» van Oudemunster voerscreven, in gheestelike» ende in weerlike» zake», dat ic ontfanghe» hebbe, als een vicarius va» mijns heren proefsts weghe» voerwreven, van heren Thonis van (den) Wile, proefst tot Meersberghen, twe Vrancrijcsche scilde, als voer een Trichts pont van de» termiin va» sente Peter ad Cathedra»a lest voerlide», ghelyc als die abdt ende co»vent van Beern jaerlix schuldich siin der proefstyen va» Oudemunster voerscrewe»; belye hem van de» termiin voerscrewe» 6ude van alle» anderen termine» voerliden, tot desen daghe toe, goeder betaellughe.

In oerconde der waerlieyt bo heb ic den seghel van miinre vicariaet aen desen brief gbebangbew, int jaer

Sluiten