Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

queert synde opte voors, domeynen ende goederen, ende dat d’ selye onderdanen niet en sullen gehouden sijn te betalen meerdere impositien oft lasten als de andere proprietarissen van gelycke renten, residerende onder ’t gebiet van den viandt j ende oock int particulier dat de rentieren die eenige renten syn heffende op onse goederen, gelegen ten voors. platten lande, van haere renten, alreede verschenen ende noch te verschynen, betaelt sullen werden, onaengesien haere residentie aen d’ander syde, ende indien eenige derselver renten mede souden mogen sijn gehypothequeert op eenige van onse goederen, die by den viandt syn geconfisqueert, dat d’selve renten sullen werden betaelt nae rate ende proportie van de inkomsten der voors. hypothequen respective; alles oock sonder praejuditie van de jurisdictiën, soo geestelyck als wereltlyck aen d’een ende aen d’ander syde, ten opsiene van denwelcken niet en werdt verstaen hiermede eenige veranderinge gedaen te syn, ende dat voorts by ende door de voórs. provisionele surcheantie geen van beyde de partijen sich geen vorder recht sal mogen attribueren, dan sy te voorens waren hebbende; soo hebben wy, als by concessie van de hoocbgem. heeren Staten generael ’t recht hebbende van confiscatie ten platten lande van Brabant ende Overmaes, van de voors. resolutie u willen verwittigeu, ten eynde dat ghy over uwen quartiere u daernae sult reguleren, ende voorts u onthouden van alle arresten ende saisissementen der voors. goederen ende van de vruchten ende incompsten van dien, ende oock te ontslaen ende op haere vrye voeten te stellen alle diegene die deser oorsaeke halve noch in hechtenisse souden mogen syn, mits betalende haere costen, ende noch te restitueren alle ’t gunt ’t sedert

Sluiten