is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van den van Geertruydénberge, als blyckt by copye bier mede gaende, owme middelertydt by Brouwerts te worden genegotieert tot acco/amoderinghe van bet different, ende oyck onder conditie dat Brouwerts van de Staeten van Hollant oft den prince van Oraingien sal doen hebben surcheantóe van executie, in regardt van d’abdye van Bern, waerover ben geresolveert naer huys te co>»men enz. (hij verzoekt verder den voerman te zenden en wenscht, in de terugreis. Brouwers te spreken te Ranst over de reis naar den Haag.)

Brussel, 22 Maii 1623.

Uwer Eerw. Dienaar

Jacob Vercuylbn.

Naar het oorspr. ibid.

De scheidsrechterlijke uitspraak (24 Juni 1623.)

Alsoo op de provisionele generale surcheantie van confiscatie van goederen, van d’een Qnde (d’) ander sijde gegeven, soo van domeijnen, gheestelijcke mde particuliere goederen, ter plaetse daer contributie aen d’een &Mde d’ander sijde jeghenwoordich werdt betaelt, volgende de missive van de serenissime infante, in date den VII®“ Junij XVIc twee mde twintich, exide de missive van S. V. G. den prince van Orange, met goetvinden van de hoochmoye««?e heeren Staeten Generael, in date den XXIX«“ des selven maendt Junij XVD twee twintich, questien differenten zijn ontstaen tusschen den heere Henricum Vordenum, deken tot Oldenzeel, soo voor hem selven enie (als?) uytten naeme van wegen de andere canonicken ende heeren tot Oldenzeel ende elders residerende, die enich