Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

off sij gesocht worden off gevraeght, wat sij schuldich waren; und mede die tienden to Kavesway uuyt keten to slaen. ’)

Item uuyt beveelt gegaen bij die gedeputierden van die Gapitulen van Utrecht, so here Goesen alleyn aen den Senior Huigoni scbreff, dat sij kommen waeren, om aen graeff Jan (van Nassau) to supplicieren, dat sij begeerden relevament op die confiscatie van oere goederen, die durch die publicatie geschiet was’, und ons copie gaven van oer appontement.

>) Hel placaat, op 31 Mei 1580 door de Staten van Gelderland uitgegeven, om naar het beweert, het vervreemden en verspillen der klooster- en geestelijke goederen tegen te gaan, richt te dien einde een bijzondere Rekenkamer op, door welke «die geestelyke «goeder allenthalven in dezen furstendom (Gelderen) und der «gi’aefschap Zutphen gelegen . . . administriert und dispensiert «werden sollen.» Daarom wordt bevolen, dat de ofTicieren van gemelde rekenkamer geen moeite zullen sparen, opdat «allen «doester- und kercken-goeder trowlijck inventarisiert und in der «Reken-kamer eerstes daghs registriert werden sullen. Und tho «dem behoeff willen wij hiermit allen rentmeysteren, provisoren «und allen anderen administratoren und procuratoren der kerken «und clusters, ook allen pechteren und in gemeyn allen onder«danen und angehorigen dezes gubernaments, wes stants sij syn «mogen, hiermit wel ernstlijck bevolen hebben, dat ein ieder «die eenige geestlijcke goeder, roerende oder onroerende, leben «oder allodiael, onder zich beft, gebruyckt, administriert, oder «ook eenige tbiensen, tienden, rentben und desgelycken (aen) «kerken und closteren jbarlick tbogeven scbuldigb is, datselve «in schriften specificiere, overbrengbe oder oversende tho Arnhem «in banden des tbesoriers und gecommitteerden van der Reken«kamer binnen 14 dagen na datum dieser publication «Wijder gebieden wij . . . allen und jeden bovengemelten per«sonen hiermit ernstlijck, nu voertaen van verschenen oder bier«namaels verschijnenden renten, tbienden, linzen, pachten oder «anders an niemants banden jenige betbalung tho doen, dan «allein desselven rentmeisters, die in einen jeden quartier daer«toe .... verordent is, bij peen gedubbelt tho betalen.» enz.

Sluiten