is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat die plaetse nyet bequaem en is omwe te prediken, verstaet mede, dat in de tore?« geen doek en hanget nemaer begraue» is.

Te sc/«ryiie» dat hy alhyer altyt alle gepredickt, en dat dat in midden van carspel van Luesden is, sulx dat die huysluyden staen te impeteren presenteert tot Luesden te prediken die crancken visiteren, etc. als die kerck geprepareert sy en verseeckert zynet van vyant.

Den 6 Augusti, 1590. Die Eegierders resolueren dat die van Marienhoef co«ue«t sullen bestellen twee arbeytsluyden, daertoe die stadt van gelycke sal bestellen twe arbeytsluyden, oratne die eert van Swaensdyck te dyepe» en dit op namiddacb teen ure.

Policye den leste Angusti, 1590. Die Eegierders resoluere» dat die van Marienhoeff sullen betalen tot behoef van seecker arme drie gulden, die van Sint Aecbte» twee gulden , Sint Jan twee gulden, Sinte Agnyte en Barbara elx een gulden.

Item die kerckmeesiers van Onser Lyeue Vrou?e cappelle tyen gulde», die kerckmeeei!ers van Sint ofte Joriskerck tyen gulde».

Onder tzegel.

Transport den V®“ Septe»«ber, 1590, ter presentie van Peter de Ruycli, substituyt schout, Oornelis Lyster en Gerrit van Hardeuelt, schepen.

Dat voor ons gecomen es int gerecht Jacob van Dashorst als collateur van vicarie van za. Bartout Outgerts soen, en als procuratóe hebbencfe van Oornelis Qarmansz, inwoonder tot Utrecht, mede collateur van zelve vicarye blyckene?e by de procuratie gepasseert tot Utrecht voor Uytewael, notaris, in date den 29 Augusti a° 1590, en heeft omme merckelicfo oorsaecke van te