Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den opte selue name, en dat by dese ouergifte betaalt zijlle« worde?» die cooppenninge» ter somme van bondert twee en taesticb gulden tyen stuuers, belonende dit transport te vryen ende te waeren als erfcoop recht is, geuende dieselue Maria machte, omme voor deselue vryênge en waarschap te verbynden (gelyck sy verbinde by dese) zeecker vyerdel lants by de quade Sleuck in dese gerechte gelege?» aan deen sijde tcowuent seiner, aan dander syde Peter van Groetnelt en sociis nae segelinge zijn all Iselne van weerde te honden onder tverbant als nae rechte.

Policye, den 8 None»»bris, 1591. Die Eegierders gehoert trapport van Wouter van By/er en Peter van Banaler nopende die rekeninge gehonde» mit die van Jans cownerate, en geconsidereert geen acte en worde verthoent en die saeke illiqnyd is. Resolnere» dat die pretense acte van tvyerendeel van karre sel casseren, mits dat die van cownewte snlle» verlate» syn van haar logysgelt tot den eersten Octobris lestleden inclnys en vande waekceel tot den eersten Nonewbris inclnys.

Die Regierders gehoert trapport van Com»»issarissen accepteren die presentatie gedaan by de cownenten tot snbnewtie van Anthonis Meynsz., tweten Marienhoef twaalf gulde» int jaer. Sint Aechten acht gulden, Sint Jan, Barbara, Agnyete elx sas gulden, te betalen alle vyerdel jaers.

In margine: dese acte is te verstaan by pronisie voor een jaer.

Den 12®“ Nonvembris, 1591. Bededsg nitgeschreven.

Policye, den 22®“ Nouewbris, 1591. Die Regierders resolneren dat geen personen van nu voortaen enige byscholen zullen mogen balden anders dan die by dmagistraet zullen worden toegelaten tot dyen eynde

Sluiten