is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oerlofdagen, alsdan maer een ure; nopende die gagie sal ingaen primo die Januarij anno yyff en tnegentich des jaers vyffhondert keysergulden, eicke vierdeljaers te betaelen, daerinne gereeckent een woeninge van orgelist en coster van cappel voor vyfticli gulde» aengereeckent, daerop drselue mr. Gressellus tot allen tyden syn optie hout, omme tzy die voorsezde woeninge ofte voorseide vyftich gulden te genyeten, mits seggende te voren op, tsy Joannis ofte Kersmis, noch sal de Glesselins vryheyt hebben van excysen, soewel wyn als bier als van gelycken alle meesters, die byeren soeveel die stadt aengaet, noch sal dvooTseide Gesselius nyet in de vacantien, finitis lectionibus, priuatim nyet doceren, maer alleen publice, item die mutatie van praeceptoren sal geschieden coniunctim by aduys van magistraat en over-rectoer, noch sal die voorseide Gesselius voor syn opbreecken en vertreek toegeleyt worden eens een eerlicke en redelicke recompense tot discretie van myn Edeie Heeren, en sal syn institutie aenganck nemen primo Februarij toecomene?e, vi maiore excepta, en sal wesen superintendent van (de) schele» en opsicht nemen opte geheels schele en regieringe van meesiers, die aenneminge sal wesen acht jaren, toorconde geteyckent by my,

Liuinus Botter.

Policye, den XVI™ Septewbris, 1594. Opte missiue van Raetsheer meester Peter Euys vermeldende in effecte, dat Johan Anthonisz., eertyts pastoer in Nederblocklant, verthoent heeft seèckere certificatie van eenige inwoenders van Nederblocklant (als dat tot die capellerije van Nederblocklandt voorseide eertyts toebehoort heeft seeckere acht merge» lants ofte daer-