is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

corauentew jaerlix sullen rekeninge doen voorde magistraet en alle half jaer staet leuerew, blyuende hy prouisie den o«i!fanek bijde conußim, weluerstaende dat geen vörcopinge, verhuyringe, reparatie, pootinge of uytgrauinge van vene» sal worden gedaen van by aduys vande» Super-Intendent, en voorts op alsulcke instructie als namaels bij die magistraet voor den Super-Intendent geaduiseert sal worden.

Omme te visiteren die staten byde co«ue«te ouergeleuert, mitsgaders die goederen van coMuetew, worden gecomwïitteert neffens den officyer en borgermee«ton Jan van Ryn, schepen en Herman van Domseler, Eaedt, heneffens den Supintendent Yoovseid.

Aengaende die Rerate Hessel van Duuerden die capelle jaerlix hetaelt, die Regierders committeren die kerkmeesters vande capelle omme met die Yoorseide Hessel te spreke» en rapport te doen.

Publicatie.

Alzoe beuonden wort dat eenige broerschappe» haer onderstaen buyte» die stadt en vryheyt vandijen te teere» tot preiudicie van neringe alhyer, soe es dat die Regierders ordon»eren alle broederschappen en alle gilden geen veJ'gaderingen van teren ofte drincken te maken buyten die stadt ofte vryheyt vandyen, op pene van cassatie, en opte vergaderinge haer voorts te reguleren nanrde ordonnantie der stadt.

C o P I E.

Aen myn Edele Heeren die van Magistraet der stadt Amersfoort.

Remonstreren onder eerhyedinge die van capittule van St. Joris kerck alhyer, hoe dat mijn