Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YiAele Heeren belyeft heeft hun supplMMten te coniungeren met die conuenten deser stadt en te heuelen om te leueren jegens Manendach staet van beur goederen, op pene van XXV gulden, daer inne zy suppliffiMten hun heuynden groetelicx heswaert. Aengesien zy luyden niet gemeens en hebben met die yoov&eide conuenten, Ende dat capittel van ouden tyden by de Heeren vande landen versien is met gelycke priuilegien, vrijdommen en gerechticheden als die van capittule den dom en andere collegien tot Utrecht, die dyerhaluen noch op den huydigen dach gemainteneert worden in heur oude possessie en administratien, ende alsoe sy suppl«««ten zedert eenige lange jaren herwaerts gehadt en noch hebben een weerlicA; persoen tot beuren als namenthV/i Eyck van Mul myn 'Sidele Heeren gesworen postulant die zy supplianten (zonder arrogantie gesproecken) daer toe vernomen hebben getrou?r> ende bequaem zouden wel verhopen dat myn IStdele Heeren belyuen zoude hem supplia«ten deur den zeluen Rentmeester te continueren in administratie, en dierhaluen niet anders te tracteren, dan die capittulen tot Utrecht bij de jegenwoordige regenten aldaer getracteert worden; moegen tot dyen eynde wel lyden dat myn IStdele Heeren by afsteruen van eenich der supplianten een ander persoen surrogeren in plaetse van tot zulcke emolumenten als van outs daer toe staen, Ende omme te verthoonen dat sy supplianten ter goeder trouwen wandelen, en hun voor soe veel moegelick is begeeren onder die gehoorsaemheyt van myn 'Sidele taccommoderen moegen sy supplianten uyt ouervloet wel lyden dat myn Heeren uyt haer ~Eidele collegie committeren, by kennisse en ten ouerstaen

Sluiten