Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van welcke \\Qm\uijder reeckeningen en verhuyringen voortsaen geschyeden zal (hoewel tselue alsoe byde capittnlen binnen Utrecht niet wordt geobserveert) waer uyt myn 'Eidele Heeren emmers tallen tyden connen verstaen die gelegentbeyt van suppliaMten die myn Heeren wel bekent zyn boe sober die op dese costelicke tyden valt, ende gemerckt sy suppU'aMten wel verboopen dat sy bier mede sullen moegen volstaen ende dat sy niet geerne en sonden veruallen in eenige pene hebben voor geraden geuonden myn 'Eidele Heeren met è.YooXseide te preuenieren, onder hehoexlicke reuerentie, dat myn Eie/e Heeren onder dselue pre-sentatien belyue» baer ordinantie voor soe veele den supplianten aengaet te modereren; ende alsnlcx verclaren die supplianten daer onder deur beur voovseiden Eentmeesier te mainteneren in beur administratie oeck in conformite myn "Eidele Heeren eerste genomen resolutie, dit doen, etc. en was onderteikent Heer Euert Aertsz., Heer Jan Goortsz. van Amerongen, Petrus o.ssenweyer, Jan Olaesz., priester.

Gecollationeert jegens die princi;?ale geteyckent als bonen en accordeert by my,

Liuraus Bottbk.

Policye, den leste Septewbris 1594, stylo veteri. Die nyeuwe dyener genaempt Sweer Gors sal geaccomOTodeert worden int buys naest bet scbole in Sint Jans conuent.

Wort geresolueert dat bet kynt wesende by Jan Claesz. genaempt Jan Stenens sal betalen een balue proue die cappelie een half proue en die groote kerck bij prouisie een scbellinck sweex tot een slaepstede.

Sluiten