Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wort geresolueert dat Steuen Steues en Christiaen Hoechstrate» sullen tlot werpere omme tcosterampt en die tnyet en valt, sal hebben teerste expectatyff van eerste costerampt ofte portyersampt tot zyn optie dat te Toreti nyet verleeft en is.

Wort geresolueert datme» die loetse sal vercope», mitsgaders die huyssinge annex die cappel, en dat die die coaditie sulle» doen makea, mits dat die 'penningen datelicken beleyt sullen worden.

Hyerinne syu geaccordeert by coaseat van magistraat Steuen Stenens en Obristiaen van Hoechstratea dat Christiaen sal hebbea tcosterarapt en Steue» teerste expectatyf als bouea, des sal Christiaen betale» twee pont groet tot behoef van Steuea.

Onder dagteekening van 18 Decembris. Die Eegierders interdiceren een nyet te thomassen mit besemen, fackelen, steenen ofte enige andere insolentie op pene van tyen stuuer, en die ouders voor de kynderen sullen responderen.

Polieye, den 23 Decembris, 1594. Herbert Frans en Jan Paesscher worden gecommitteert omme opsicbt te nemen opte armea gevlucht in Sint Janskerck.

( fFordt vervolgd^

Sluiten