is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en sorteren sall, soo ’t selve naar recht of costuijme deser lande best sall mogen bestaen; alwaart oock dat alle solemniteiten van rechten bier niet waren geobserveert. Alles sonder arcb, des t’oorkonde hebben wij Schepenen voors. dese ondevleekent. Actum Laren den XXX®‘®“ Octobris anno XVI® een en sestigb.

(Get.) Jan Ttmanszoon „ Jan Olabsen.

Me presente H. V. Harderwijok,

Secretaris.

JOSEPHUS VAN BERKEL,

pastoor te Kampen.

In een der oude doopregisters, berustende in bet parochiaal archief te Kampen, vond ik op een los blaadje de volgende afschriften van eenige litterae testimoniales van pastoor J. v. Berkel, die de parochie van Kampen bestuurde van 1759 tot 1779. Het papier is reeds erg versleten en bet schrift moeilijk leesbaar geworden, zoodat bet boog noodig wordt deze testimoniales door den druk voor de geschiedenis te behouden.

Extractum ex registro originali baptizatorum Udensi.

Die 31 Januarii 1724 baptizatus est Josephus filiüs .lacobi van Berckel et Margaritae van Grinsven conjugum, suscepit J. G. van den Heuvel nomine Henrici Janssen.

Ooncordantiam cum suo originali attestor bac 11 Septembris 1745.

Hbndrick van Duven, pastoor in Uden.