is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

myn affweesen hier gesonden ontfange», in denwelken diezelven scryven M. Andries Fabri met groten kosten promotie genoemen te hebben, omme gequalificiert te weezen naer inbolt der bullen, die wy U L. hebben verworven, om aldaar pastoor te weezen, ende daerom van my begeeren die resignacie der cure myttet tgundt daertoe beboert te doen, ten eynde dat die voirs. beer Andries mitter zelver beboirlicke mach verzien worden; tot welcke te doen ick bereid zij. Dan wel beboirde ierst ende voirall, eer ick iedt meer inder zelver zake deede mij betaelde te weezen mijn uuytgelecbte penningen in der expeditie ende tverwerven van dezelve bullen, naer uuytwysen der rekenscap, die ick overlangbe» tydt aan M. Gberyt Morrbe, u mede raedt, bebbe gesonden, om U L. diezelve te presentieren; ende soe U L. well kentlick is, wes ick upter zelver rekenscap ende onkosten ontfangen bebbe, kunnen zy oick well reekenen, wes ick noch daer aen ten achteren zij. Ende dat aengaende die danckberbeyt, die welcke myn beer die stadtbolder zaeliger gedachten van U L. weegben mij toegesacbt badde, blijve staen tot zeggben van mijn beer die stadtbolder tegenwoirdicb, ende die gedeputeerde der tweer steden Deeventer ende Zwolle, nae vermoegen des reces bij derzelven daervan genoemen. Hadt oick well beboirdt dat U L. mij hadden laeten bueren ende ontfangen mijne rentben derzelver kercke tjaer up S. Marten verschenen, als ick van daer reyade, die welcke die selve U L. hebben laeten upbueren tot baeren wylle ende die gekiert daert hem beliefft beefft, all tegben recht, reeden ende tot mijn veracht, versmaedicbeyt ende cleynicbeyt. Hadde noch wel beboirt, dat die selve ü L. mijn suster hadden betaeldt baer acbterweesen an de Mandemaekers-