is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

libus, infra tempus prediciwm et Dom'nicam Invocavit proxime seqneniffm, infra civitate»? sua»* Tmjecten«m, cor«»j suo vicario vel suo otS.ci<xli et suis cowsiliariis et aliis mag?‘«<ris jurisperitü; et in et eventu quo illi sibi protuMC seu notificare»t, qwod in predictis decïmis nulluwijus haèeret, tufflc ad easdm nullu»« i?»pedime»tu«2 prefatw domnis meis facere vellet in deernis supradictw; et eciaw oomminatw« fuerat et in e&dem \iitera, scr«pserat seriose, quod, nisi prefati domini mei infra pred«c/Mm tempus o«<enderent coMsiliariis suis supmdictM de jure suo in deernis supmdiet««, quod vellet utifrui dee*»2is tamqM«m suis, et prefatos dominoa mees jure suo, q«od baeten««, ut premittitwr, in predietw deeimis spoliare, eontra Deuw et justieiam et eontm jus et jur«« ordinem et al«as nulliter et de faeto. Quarum litterarum prefati domini episcqpi Trajeetena*’* tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Frederie, bisseop tütreeht. Gruede Vriende. Want vri vast dagelijx vervolget weerden van de» praest nu ter tijt tot Meersbereh, um onsen roiden tienden, wilke gbebeiten novalia, binnen onsen kerspele van Ameronghe» ende van Woudenbereb gelegben, daer dieselve praest meynt, dat gbij uwe doester recbt toe bebben solden; soe late» wi u wete» mit beveling, dat gbi uwe betoen van brieve» oflf van recbt, tusscben dit ende den Sonne»dagb Invocavit naest comende, souden binne» unser stat van Utrecht, voir unsen vicar«« off voir unsen ende unsen geesteliken rade ende anders meisteren van recbt *); ende ist zake dat ons die alsdan soe underwisen, dat wij daer gbeen

*) In dezen zin schijnt een werkwoord overgeslagen.