Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mei, notarii pubfo’ci, et testiu»» . . . pmentia . . . comstituti ven. et cireuMspecti viri, et mag««M Wisso filius Nycolal de Zyerixze, majoris, et Koedolphus dictus Tam, b. Marie, eccWiarMm TrajectenwM»? canonici prebendati; ip« vero dowini . . . p;-ed«cti . . . compramissuM, aliè,B die mewsw Maii proxime preterita .. . initum, pront in quoda»i publ. ïn&immento, per me notar. publ. . . cowfecto, plenius co«tinetwr, juxta in hiijwsmodi compromisao eis dataw, per me»sem proxime futwram prorogaveruwt eic, Super quib«s owïMibus et singulw etc. Acta fneruwt hec in eccleeia Trajectemi, sub anno etc. . . quibwe supra, preeentibwe . . . discretie viris, Joha?«ne Visscber et Gheraerdo Oroeck, clericie in co«sistorio noeirojuratie, iaaiihus ad premissa vocatie specialiter et rogatie.

Et ego Arnoldus Lewe (eic.)

Naar het oorspr.

N». 15,

Utrecht, 20 Juli 1407.

Scheidsrechterlijke uitspraak of minnelijke schikking, waarbij bepaald wordt, dat het kapittel van Sint-Pieter de bewuste tienden opnieuw aan de abdij van Berne in erfpacht zal geven voor elf loot zilver jaarlijks. Van elk ander recht of vermeend recht, wegens gemaakte onkosten in deze zaak of wegens gebrekkige betaling, zullen partijen onderling afstand doen.

Verhort.

In Dei Amen. Nos Wysso Nycolai de Zirixce, can. Trajectensis, pro parte ven. virorw»2, Aommonwm decani et capiiwli eccl. s. Petri Traj. parte ex una,

Sluiten