Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Wij Albert, grave toe dem Bergh,. .. doen kondt..., dat voir ons in eigener persoene comparirt .... zijn die edele eerentvëste Herman van Woldenborch mit jofF. Johanna Gommersbach, eheluyden; und hebben .. . . vrijwillich .... aen onsen handen getransporteert . . . . haer eheluyden erff und goet, gelegen in onsse graeifschap Bergh in den kerspel van Netterden, mit allen desselven toebehoir und gerecbticbeyt, allergestalt ende gelijck joff. Jobanna Gommersbach van ihre godtselige olderen ’t zelve aengeërfft und in maegescheydt toegedeylt is; Ons .... versoeckende, wij wollen ’t zelve aennemen voir een nieuw leen tot Zutphenschen rechten , ende (ver)volgens ihme daermit wederomme belehnen; presentirende und gelavende hiermit und in crafft deses, mit eerster mochelicker gelegentheit ein adelick getimmer op het voors. goet aen te vangen und toe setten.

Allen ’t welcke bij Ons .... overwogen sijnde, soo is ’t, dat wij daertoe .... inclinerende het voors. Gommerbachsgoet toe Netterden, nu gênant den Woldenborch, aengenhomen und den voors. Herman van Woldenborch wederomme daermit voir een nieuw leen tot Zutphenschen rechten beleent hebben; wel te verstaen voir d’ eerste reyse mit lediger handt, dan op conditie dat hiernegst, soe duck ’t selve affsterfft und vervalt, bij nye ontfanckenisse die geboerlicke bergewaede daervan sal worden betaelt.

ünd beeft Herman van Woldenborch voors. Ons als leenheer desfalls geboirlicke leenplicht undt eedt van trouwe gedaen in presentie van leenmannen . , und angelaefft alles te doen wat een getrouw .... vasal sijnen heeren te doen schuldicb is ... .

Waertegen dan wij ... . dat voors. leengoet Woldenborgh, toe Netterden gelegen, verclaert hebben und verclaren mits desen voir eene adelicke haeffsaet, tot

Sluiten