is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1890, 1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dewelcke hir tho geconstitueert ende volmechticli gemaeckt kefft den eerbaren heren Tyman Eermensen priester mit meer anderen samptlick en elcks van hem beaunder, luit &nde inneholt des procuratorii by beer Tyman vors. berustende, die oick u W. presteren ende sweren sall in die ziele van den beren constituanten ende dat beboerlicke juramentum fidelitatis ende reverentie mit betalende U. W. die gerecbticbeit van tbien gold. gulden ende niet den beren proestt; angemerekt die vurs. zalige pastoer in turno ende niet in turno ordinario gestorven is, ende derbalven oick niet meer sculdicb synne» te betaelen dan alleen ü. W. die tbien gold, gulden voirs., als die volmecbtinge voirs U. W. bij een verzegeld contract bir bevoerens mit U. W. der bal ven gemaect ende upgericbt well vertboenen sall so veren sulx noedicb. Andacbticb ende guidtlick begberende dat ü. W. den volmecbtigen voirs in den naem ende van wegen syns principaels institutionem canonicam geven ende verlenen wyllen, doende in alles als nae vermoegen der bullen ende coMtracte» voirs. bir inne van oldes gewoentlieken is ende beboert to gescbiene; solex verlasten wij unss tot ü. W. samptlick ende sonderlick mit danckberbeit wederomme to versculden, waer wij konnen ende moegen erkennen Godt almecbticb die U, W. in geistelicken welstands lange gefristen moet.

Datum Campen den tweeden dacb Novembris anno XVCLVII.

ü. W. bereitwillig

Burgermeisteren Scbepenew ende raedt der ötadt Campen.