Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsbeid immer tot leidsvrouw nam, naderde ongemerkt de 2® Septemb. van bet jaar 1754, waarop bij de koperen bruiloft van zijn ecbt met de Olster-gemeente zou mogen vieren. Daarom ging er kort te voren een briefje van zijn band naar de Vos, een keurig briefje, waarin de gulle vriendscbap op bevalligen toon baar woord spreekt. Laten we ’t bier meêdeelen, omdat bet allicbt beter teekent, dan een breede sebets zou doen. Het luidt:

A.dmodum Keverende Doctissimeque Domine nee non Dilectissime Confrater.

Die Lunae Septembris celebraturus eneoeniamea, Reverentiam Vestram una cum Rev® Adm. D"“ Sacellano et virgine Vogelfanger ') ad eadem hisce bumanitus invitatam volo; sperans fore ut tandem sua cum praefatis gratissima praesentia me exbilarare ac mensam meam condecorare dignetur. Si ab officiis vestris esse potero, me semper paratum inveniet. Rev. D“® Ekelbof ac virgini Vogelfanger salutem a me aveo dici plurimam. Qui et Reverentiam Vestram medullitus salutans ac cuncta prospera apprecans, me bumillime in precibus commendo, nee vestri immemor ex corde perenno:

Admodum Keverende ... (enz.)

P.S. Vale, veni, vide, gusta et bibejsed nullus erit qui cogetadbibendum.

Hekman Otto Meyer.

m. p.

Klopt daar geen vriendenhart, dat liefde wint, bijna vereering wekt? Beider vriendscbap althans was innig genoeg getuige het archief der kerk aan de Boerhaar om niet verbroken te worden door eene scheiding,

") Een klopje, dat de huishouding van pastoor Schaepman leidde, sedert zijne zuster Helene Mathilde op 14 Augustus 1753 was overleden.

Sluiten